Pit 37

Jak opodatkować dochody z zagranicy?

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych poza granicami kraju, jest zależny od treści umów dwustronnych zawieranych między Rzecząpospolitą Polską i innymi państwami oraz od rezydencji podatkowej podatnika. Przyjmuje się, że osoba jest rezydentem podatkowym danego państwa, jeżeli spędza na jego terenie więcej niż 183 dni w roku i/lub posiada w tym kraju centrum swoich interesów osobistych i/lub biznesowych.

Dochody uzyskane za granicą, jeżeli muszą zostać wykazane w pit 2017, rozlicza się na formularzu PIT-36, należy do niego dołączyć druk PIT/ZG, w którym wpisuje się informacje o wysokości dochodów z zagranicy i kwocie podatku, która została zapłacona z tego tytułu.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tych samych dochodów, zawierane są tzw. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyróżnia się dwie metody, które umożliwiają uniknięcie dwukrotnego opłacania podatku dochodowego:

  1. metoda wyłączenia z progresją,

  2. metoda proporcjonalnego odliczenia.

Zgodnie z metodą wyłączenia z progresją, dochody uzyskane poza granicami kraju nie podlegają opodatkowaniu na terenie Polski. Zagraniczny dochód brany jest pod uwagę tylko przy ustalaniu stawki podatkowej, jaką podatnik powinien zastosować do dochodów, które zostały przez niego osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Metoda ta znajduje zastosowanie dla dochodów osiąganych w większości państw należących do Unii Europejskiej, a także m.in. w Albanii, Chinach, Indonezji, Japonii, RPA, Turcji, na Ukrainie. Ze względu na to, że przy zastosowaniu powyższej metody, nie ma obowiązku odprowadzania podatku od dochodów zagranicznych w Polsce, podatnik składa zeznanie pit 2017 tylko wtedy, gdy:

  • poza dochodami zagranicznymi osiągnął także dochody na terenie kraju, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

  • chce skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia – wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Gdy zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia, podatnik musi złożyć rozliczenie roczne w urzędzie skarbowym, niezależnie od tego czy osiągał także dochody na terenie Polski, czy też nie. Wysokość podatku jaki trzeba opłacić w Polsce, jest zależna od wysokości podatku, który został pobrany przez zagraniczny organ podatkowy. Podatek jest naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie otrzymana kwota jest umniejszana o podatek opłacony za granicą. Zatem jeżeli w kraju, w którym znajdowało się źródło dochodu, obowiązują wyższe stawki podatkowe, podatnik nie będzie musiał opłacać podatku w Polsce. Gdy sytuacja jest odwrotna, odprowadzenie podatku będzie konieczne.

Metodę proporcjonalnego odliczenia zastosujemy w przypadku dochodów uzyskiwanych m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Rosji i Islandii.

Wszystkie dochody z zagranicy, które wykazywane są w rocznej deklaracji podatkowej trzeba przeliczyć na walutę krajową (złote polskie). Do przeliczenia należy zastosować średni kurs dla waluty, w której zostało wypłacone wynagrodzenie, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym dzień wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę. Opłacony podatek przelicza się stosując kurs z dnia poprzedzającego dzień, w którym zobowiązanie podatkowe zostało przez podatnika uregulowane.

W program PIT 2017 znajduje się kalkulator walutowy, który umożliwia bezproblemowe przeliczenie wszystkich kwot. Wystarczy wybrać walutę, wpisać kwotę oraz wskazać dzień, z którego kurs należy zastosować, a kalkulator automatycznie dokona przeliczenia na złotówki. Korzystanie z kalkulatora jest bardzo wygodne, gdyż nie wymaga wyszukiwania archiwalnych kursów dla danej waluty i samodzielnych obliczeń, przy których bardzo łatwo można popełnić błędy.

Podatnik, który wykazuje zagraniczne dochody wypełniając rozliczenie pit 2017, ma prawo do umniejszenia dochodu i podatku o ulgi i odliczenia. Od dochodu może odjąć:

  • składki na ubezpieczenie społeczne opłacone w państwach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  • darowizny,

  • ulgi podatkowe (m.in. ulgę rehabilitacyjną i internetową).

Podatek dochodowy można umniejszyć o:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w państwach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  • ulgę prorodzinną.

Trzeba pamiętać, że dokonanie wszystkich tych odliczeń jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik spełni warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak dokumentacji potwierdzającej prawo do ulgi oraz brak dowodów pozwalających na uwzględnienie w zeznaniu darowizn, uniemożliwia dokonanie odliczenia. W przypadku korzystania z ulg i odliczeń do deklaracji, poza załącznikiem PIT/ZG, trzeba dołączyć także druk PIT/O.

Poprawne rozliczenie dochodów z zagranicy może okazać się dosyć skomplikowane. Aby nie popełnić błędów, warto zapoznać się z treścią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaka została zawarta pomiędzy Polską a państwem, w którym uzyskiwaliśmy dochód. Ze względu na sporą liczbę obliczeń, jaką trzeba wykonać w celu poprawnego obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego, aby oszczędzić czas i nerwy, warto pobrać z Internetu darmowy program do wypełniania pitów 2017. Rozliczenie dochodów krajowych i zagranicznych, przy pomocy tej doskonałej aplikacji komputerowej, zajmie nam zdecydowanie mniej czasu. Ponadto będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy błędów formalnych i obliczeniowych, gdyż program weryfikuje poprawność wypełnienia każdego formularza podatkowego. Osoby, które preferują przesłanie deklaracji w formie elektronicznej, będą mogły to zrobić bezpośrednio z programu, co stanowi dodatkowe udogodnienie.

Jak opodatkować dochody z zagranicy?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak odliczyć ulgę odsetkową w PIT 2018?
Next article
Jak przeliczyć dochody z zagranicy na PLN?
About the author