Pit 37

Jak uwzględnić wydatki na cele rehabilitacyjne w PIT 2017?

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych, można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 2017 w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do ulgi przysługuje osobom niepełnosprawnym, które osiągają dochody przekraczające 9120 zł rocznie oraz osobom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których roczne dochody nie przekraczają powyższej kwoty.

Ulga rehabilitacyjna jest zawsze odliczana od dochodu, stanowiącego podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Można ją uwzględnić w wypełniając następujące formularze pit 2017:

 • PIT-28 – wypełniany przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, z której przychody są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – składany przez osoby, których dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych (m.in. przedsiębiorców),

 • PIT-37 – składany przez osoby, których dochody zostały uzyskane tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika i są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Prawo do ulgi nie przysługuje w przypadku rozliczania się z urzędem skarbowym na formularzach: PIT-16A, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Katalog wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że dochód może zostać umniejszony tylko o wydatki, które się a tym katalogu znajdują. W związku z tym, nie wszystkie poniesione koszty uprawniają do dokonania odliczenia. Te wydatki, które podatnik może uwzględnić, gdy wypełnia zeznanie roczne 2017, dzielimy na dwa rodzaje:

 • nielimitowane,

 • limitowane.

Wydatki nielimitowane, to te, które można odjąć od dochodu niezależnie od ich wysokości. Natomiast wydatki limitowane odlicza się tylko w ramach określonego w ustawie limitu. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku ulgi rehabilitacyjnej istnieją dwa rodzaje limitów – górny i dolny. Oznacza to, że niektóre wydatki upoważniają do ulgi, ale tylko wtedy, gdy ich wysokość jest wyższa niż określona kwota, a inne wydatki można odliczyć tylko do określonej kwoty.

Wśród wydatków, które odejmowane są od dochodu bez żadnych ograniczeń, możemy wymienić:

 • wydatki poniesione w celu przystosowania budynku/mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 • wydatki na dostosowanie samochodu do transportu osoby niepełnosprawnej lub do użytkowania przez osobę niepełnosprawną, jeżeli jest ona w stanie prowadzić pojazd mechaniczny samodzielnie,

 • koszty pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, które podatnik musi opłacać z własnej kieszeni,

 • koszty zakupu i naprawy sprzętów, urządzeń i narzędzi, które są potrzebne do rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

 • koszty zakupu i naprawy sprzętów, urządzeń i narzędzi, które ułatwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych,

 • koszty opieki ponoszone w przypadku osób posiadających I grupę inwalidzką,

 • koszty opieki pielęgniarskiej, gdy jest ona niezbędna w związku z przewlekłą chorobą osoby niepełnosprawnej, która uniemożliwia jej poruszanie się,

 • ponoszone przez podatnika koszty pobytu osoby niepełnosprawnej w zakładzie:

  • opiekuńczo-leczniczym,

  • pielęgnacyjno-opiekuńczym,

  • lecznictwa uzdrowiskowego,

  • rehabilitacji,

 • koszty zabiegów rehabilitacyjnych,

 • koszty pobytu na obozach i koloniach przez niepełnosprawne dzieci,

 • koszty pobytu na obozach i koloniach przez dzieci osoby niepełnosprawnej, które nie ukończyły 25 lat,

 • koszty usług świadczonych przez tłumacza języka migowego,

 • koszty przewozu osoby niepełnosprawnej środkami transportu sanitarnego na konieczne zabiegi o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym,

 • koszty przejazdu środkami transportu publicznego, poniesione w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej:

  • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji,

  • na kolonii lub obozie (w przypadku niepełnosprawnych dzieci i dzieci osób niepełnosprawnych),

  • na turnusie rehabilitacyjnym.

Trzeba pamiętać, że w przypadku korzystania z ulg podatkowych, poza właściwym formularzem PIT, konieczne jest także złożenie w urzędzie skarbowym załącznika PIT/O. Jeżeli zdecydujemy się na uzupełnienie zeznania w PIT 2017 program, będziemy mieć pewność, że oba formularze zostały wypełnione poprawnie i nie popełniliśmy żadnych błędów.

W poniższej tabeli przedstawione zostały koszty, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w limitowanym zakresie.

Rodzaj wydatku

Limit odliczenia

koszty związane z używaniem samochodu należącego do osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ponoszone w związku z dowozem niepełnosprawnego na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

max 2280 zł rocznie

koszty utrzymania psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące (I i II grupa inwalidzka) i osoby niepełnosprawne ruchowo (I grupa inwalidzka)

max 2280 zł rocznie

koszty przewodnika dla osoby niewidomej lub niedowidzącej (I i II grupa inwalidzka) i osoby niepełnosprawnej ruchowo (I grupa inwalidzka)

max 2280 zł rocznie

koszty zakupu leków stosowanych stale lub czasowo, zaleconych przez lekarza specjalistę

nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie

Jak możemy zauważyć lista wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest całkiem długa. Trzeba pamiętać, że wszystkie wydatku, które uwzględnimy składając deklaracje PIT 2017, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Co prawda dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków nie trzeba dostarczać do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem rocznym, jednak nie oznacza to, że ich posiadanie nie jest obowiązkowe. Aż do momentu, w którym złożone przez nas rozliczenie ulegnie przedawnieniu, fiskus może zażądać przedstawienia dowodów na to, że odliczenie, którego dokonaliśmy, było uzasadnione. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie rachunki, faktury oraz dowody przelewów przechowywać przez pięć lat, licząc od początku roku, który następuje po roku, w którym złożona została deklaracja.

Jak uwzględnić wydatki na cele rehabilitacyjne w PIT 2017?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak utworzyć konto na portalu e-Podatki?
Next article
Jak wypełnić PIT w kreatorze?
About the author