Pit 37

Od jakich stypendiów nie trzeba odprowadzać podatku?

Stypendia są kwalifikowane jako przychód podatnika i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%). Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują jednak zwolnienia przedmiotowe, dzięki którym od wielu stypendiów podatnik nie musi opłacać podatku pit 2017.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte:

  • stypendia doktoranckie wypłacane na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,

  • stypendia wypłacane na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

  • stypendia naukowe oraz stypendia za wyniki w nauce wypłacane przez różnego rodzaju podmioty (m.in. organizacje społeczne, organy administracji samorządowej, różnego rodzaju instytucje lub jednostki samorządu terytorialnego) w oparciu o zasady przyznawania, które zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

  • stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wypłacane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki.

Podatnicy otrzymujący w trakcie 2017 r. stypendia, które są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinni wykazać je w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej warto wykorzystać bezpłatny program do PITów 2017, który nie tylko przeprowadzi nas przez cały proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, ale również umożliwi przesłanie gotowych formularzy za pośrednictwem sieci internetowej. Niewątpliwą zaletą wypełniania deklaracji w programie komputerowym jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędów obliczeniowych, gdyż praktycznie wszystkie kalkulacje program wykonuje automatycznie, na podstawie danych podanych przez użytkownika.

Od jakich stypendiów nie trzeba odprowadzać podatku?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Lokaty internetowe – czy są obecnie bardziej opłacalne?
Next article
Od kogo otrzymamy PIT-11?
About the author