Pit 37

PIT37. Kto odprowadza zaliczki na podatek dochodowy?

Zaliczką na podatek dochodowy nazywana jest część przychodu podatnika, która powinna zostać odprowadzona do urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego. Zaliczki mogą być opłacane co miesiąc lub co kwartał, jednak wybór kwartalnego sposobu odprowadzania zaliczek nie jest dostępny dla wszystkich osób.

Po zakończeniu roku, gdy podatnik wypełnia zeznanie PIT 37 2013, powinien w nim wykazać sumę odprowadzonych wcześniej zaliczek. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń, ustalana jest wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli okaże się, że zaliczki przewyższają kwotę należnego podatku, będziemy mieć do czynienia z tzw. nadpłatą, którą urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić (pod warunkiem, że podatnik nie posiada żadnych zaległości). Na dokonanie zwrotu fiskus ma trzy miesiące, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Jeżeli kwota zaliczek jest niższa od należnego podatku, powstanie tzw. niedopłata, którą podatnik będzie miał obowiązek uregulować. Ostatecznym terminem zapłaty podatku jest termin złożenia rozliczenia PIT (31 stycznia lub 30 kwietnia), w przypadku opłacenia podatku po upływie tego terminu, do podatku należy doliczyć odsetki ustawowe.

Istnieją przychody, które nie są objęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, należą do nich:

  • przychody o charakterze kapitałowym (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o.),
  • z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych wybudowanych bądź nabytych po 31 grudnia 2008 r.

Przychody należące do pierwszej grupy rozliczane są na formularzu PIT-38, a przychody z drugiej grupy na formularzu PIT-39. Zarówno PIT-38 jak i PIT-39 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia, data ta jest też ostatecznym terminem zapłacenia podatku dochodowego.

Przyjrzyjmy się teraz sposobom odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Należy wspomnieć, że to w jaki sposób będą one opłacane, jest zależne od tego z jakiego źródła pochodzą przychody.

Osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika (np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty bądź emerytury) i rozliczają się na pit 37 interaktywny, nie odprowadzają zaliczek samodzielnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, za ustalenie wysokości, pobór i terminowe opłacenie zaliczek od wypłacanego wynagrodzenia, odpowiedzialny jest w tym przypadku płatnik. Zaliczki odprowadzane są w trybie miesięcznym i powinny wpływać na konto urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni). Oznacza to, że do 20 maja należy opłacić zaliczkę za kwiecień itd. Informację o wysokości odprowadzonych zaliczek podatnik otrzymuje od płatnika na formularzu PIT-11. To właśnie na podstawie tego druku, powinien wypełnić swój formularz PIT-37, na którym rozlicza się z fiskusem.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedsiębiorców. Ponieważ w uzyskiwaniu dochodów nie uczestniczy płatnik, muszą oni odprowadzać zaliczki samodzielnie. Jeżeli wybraliśmy opodatkowanie dochodów zgodnie ze skalą podatkową – 18 i 32%, obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy powstanie dopiero w momencie, gdy dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, czyli 3 091 zł.

Podatnikom opłacającym podatek liniowy, nie przysługuje prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku. W związku z tym zaliczki, stanowiące 19% podstawy do opodatkowania, należy zacząć opłacać już w momencie osiągnięcia pierwszego dochodu (niezależnie od jego wysokości).

Ryczałtowcy powinni co miesiąc odprowadzać do urzędu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego wysokość należy ustalać na podstawie stawki ryczałtu właściwej dla rodzaju prowadzonej działalności. Tak samo jak w przypadku podatku liniowego, nie jest możliwe skorzystanie z kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Wszystkie opisane powyżej formy opodatkowania przedsiębiorców, nakładają na podatnika obowiązek odprowadzania zaliczek do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek od tej zasady stanowi karta podatkowa, w przypadku, której zaliczki odprowadza się do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a zaliczkę za grudzień do 28 grudnia.

Jak już wcześniej wspomniano, możliwe jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy co kwartał. Z tej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, taka forma odprowadzania zaliczek przysługuje:

  • małym podatnikom (uzyskującym przychody mieszczące się w określonym limicie),
  • podatnikom, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

O wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek, należy poinformować właściwy urząd skarbowy. W tym celu, do 20 lutego, podatnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie. Również rezygnacja z systemu kwartalnego na rzecz systemu miesięcznego wymaga zawiadomienia w formie pisemnej.

Zaliczki kwartalne, zarówno w przypadku podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podatku naliczanego wg skali, trzeba odprowadzać do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale. Przy czym w przypadku korzystania z zasad ogólnych, obowiązek opłacania zaliczek następuje dopiero po kwartale, w którym dochód z działalności przekroczył 3 091 zł.

Niezależnie od sposobu w jaki odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy, konieczne jest ich uwzględnienie, gdy wypełniamy roczny PIT 37 druk. Przychód umniejszony o koszty, składki na ubezpieczenie społeczne i ulgi podatkowe, stanowi podstawę do naliczenia podatku. Od podatku odejmujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałe ulgi. Otrzymana kwota jest następnie porównywana z kwotą odprowadzonych zaliczek. Jeżeli nie chcemy wszystkich tych obliczeń wykonywać samodzielnie, koniecznie powinniśmy pobrać i zainstalować na komputerze program do rozliczania PITów 2013.

PIT37. Kto odprowadza zaliczki na podatek dochodowy?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
PIT 2017: jak rozliczyć się przez profil podatkowy?
Next article
Podatek od umowy o dożywocie
About the author