Pit 37

Ryczałt, czyli podatek ryczałtowy

Ryczałt, czyli inaczej podatek ryczałtowy, z podstawą prawną w formie ustawy z dnia 2 listopada 1998 roku o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest ustaloną z góry kwotą pieniężną, gdzie nie jest ustalana podstawa wymiaru podatku. W ustawie zawarte są informacje o:
– ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – przychody osób fizycznych przez okres ich życia związane z przychodami z tytułu najmu lub dzierżawy
– ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej – przychody od niektórych form działalności prowadzonej przez osoby fizyczne
– podatku dochodowym zryczałtowanym – przychody uzyskiwane przez osoby duchowne

Osoba fizyczna prowadząca działalność i generująca roczne przychody poniżej 150 tys. euro podlega ryczałtowi ewidencjonowanemu. Wymogiem koniecznym jest złożenie przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenie do 20 stycznia danego roku podatkowego (nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzenia działalności).

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego:

3,0% przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
5,5% przychodów m.in. z robót budowlanych, działalności wytwórczej,
8,5% przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Previous article
Spadkobierca i zwrot podatku VAT
Next article
Stawki ryczałtu ewidencjonowanego
About the author