Pit 37

Umowa zlecenie

umowa zlecenie – forma i podatkiObok umowy o pracę, zwanej potocznie „pracą na stałe”, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło. Obie te formy zatrudnienia zwalniają pracodawcę z zastosowania przepisów Kodeksu Pracy i nie dają pracownikowi przywilejów pracowniczych (np. prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawa do urlopu macierzyńskiego itp.).

Umowa zlecenie i jej zasady oraz forma

Strona przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania na rzecz strony dającej zlecenie (zleceniodawcy) określonej w umowie czynności prawnej. Taką czynnością może być np. przepisywanie tekstów na komputerze, roznoszenie ulotek czy sprzątanie pomieszczeń. Zleceniobiorca zobowiązuje się w umowie do wykonania określonych zadań z zachowaniem należytej staranności, zaś zleceniodawca za wykonane czynności płaci zleceniobiorcy uzgodnione i zapisane w umowie wynagrodzenie.

Umowa zlecenia może zostać zawarta z:

– osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych,
– osobą małoletnią po wyrażeniu zgody przez jej ustawowego przedstawiciela (rodzin, opiekun),
– osobą prawną.

Forma, w jakiej powinna zostać zawarta umowa zlecenie, nie została sprecyzowana w przepisach Kodeksu cywilnego, jednak podczas sporządzania takiej umowy należy uwzględnić kilka elementów (pamiętając o tym, że stanowi ona podstawę wzajemnych rozliczeń, a także może być dowodem w sprawie sądowej). W umowie zleceniu (we wzorze czy druku) należy więc umieścić dane adresowe zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy, termin wykonania zlecenia, przedmiot umowy i sumę wynagrodzenia, a także sprecyzować warunki umowy (np. termin zapłaty, wypowiedzenie umowy, narzędzia i środki do wykonania umowy itp.). Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podatek i składki w przypadku umowy zlecenie

Od przychodu z tytułu wykonywania czynności z tytułu umowy zlecenie osoba będąca płatnikiem musi pobrać zaliczkę na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy (18% przychodu) pobierany jest, gdy:

zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika i
suma należności nie przekracza 200 zł w miesiącu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

O obowiązku odprowadzenia składek w przypadku umowy zlecenie decyduje np. posiadanie przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczeń. W przypadku studentów do 26 roku życia składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie są odprowadzane. Jeżeli natomiast umowa zlecenie wykonywana jest przez własnego pracownika, wówczas odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie.

Umowa zlecenie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Umowa kupna sprzedaży samochodu
Next article
Ulga abolicyjna
About the author