Pit 37

Kiedy nie można odliczyć ulgi prorodzinnej za cały rok?

W pit 2017 podatnicy po raz drugi odliczą ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zmienione przepisy zakładają, że o prawie do ulgi decyduje nie tylko wychowywanie dzieci, ale również stan cywilny podatnika oraz jego roczny dochód. Reguły te obowiązują jednak tylko w przypadku pierwszego dziecka, natomiast w momencie, gdy podatnik wychowuje większą liczbę dzieci nie są brane pod uwagę.

Ulgę można odliczyć, jeżeli wychowywane dziecko spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ma mniej niż 18 lat,

  • ma 18 do 25 lat i kontynuuje naukę,

  • otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (wiek dziecka nie jest brany pod uwagę).

Kwota jaką można odjąć od podatku, w ramach ulgi prorodzinnej, wzrasta wraz ze wzrostem liczby dzieci.

Trzeba pamiętać, że odliczenie jest dokonywane w trybie miesięcznym. Zatem jeżeli podatnik utraci prawo do ulgi w trakcie roku podatkowego, będzie mógł umniejszyć podatek PIT za 2017 rok tylko o kwotę przysługującą za miesiące, w których spełniał warunki niezbędne do skorzystania z ulgi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami utrata prawa do ulgi prorodzinnej ma miejsce, gdy dziecko:

  • ukończy 18 lat,

  • ukończy 25 lat (jeżeli kontynuuje edukację),

  • weźmie ślub,

  • zostanie umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Podatnik nie może dokonać odliczenia za cały rok podatkowy również wtedy, gdy w trakcie roku:

  • zostały mu odebrane prawa rodzicielskie,

  • utracił status opiekuna prawnego.

Jak już wcześniej wspomniano, ulga na dzieci jest odliczana bezpośrednio od podatku, co sprawia, że jej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego jest bardzo duży. Podatnik, który w związku z niskim dochodem nie mógł odjąć ulgi w pełnej kwocie, powinien załączyć do zeznania formularz PIT/UZ, który można w prosty sposób wypełnić w PIT 2017 program. Po otrzymaniu tego załącznika, urząd skarbowy dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty.

Previous article
Kiedy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć wspólny PIT 2018
Next article
Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
About the author