Pit 37

Nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy producentom rolnym

Dnia 8 marca nastąpiła nowelizacja ustawy dotyczącej zwrotu akcyzy, która zawarta jest w cenie oleju napędowego. Dzięki tym zmianom polskie przepisy dostosowują się do norm unijnych.

Posłowie na wczorajszym posiedzeniu zdecydowanie opowiedzieli się za wprowadzeniem nowelizacji – tylko jeden wobec 448 za jej przyjęciem miał przeciwne stanowisko. Zaproponowano również 5 poprawek do nowelizacji, jednak wszystkie zostały odrzucone przez Sejm jako niezgodne z unijnymi przepisami.

Kto może uzyskać zwrot akcyzy, a kto nie?

Nowelizacja ustawy z marca 2006 roku wprowadza możliwość zwrotu podatku akcyzowego dla wprowadzonych zmian oznaczeń kodów CN, które to są kodowymi oznaczeniami dla oleju napędowego i biopaliw stosowanymi przez Unię Europejską od 2012 roku na mocy rozporządzenia zmieniającego ich oznaczenie. Nie każdy producent rolny będzie mógł jedna uzyskać zwrot akcyzy – jeżeli stanowi on spółkę z o.o. i ponad połowę kapitału zakładowego widniejącego w KRS utracono, jak również przeszło 1/4 kapitału w ciągu 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku, wówczas taki producent rolny nie uzyska zwrotu akcyzy.

W przypadku istnienia podstaw do ogłoszenia upadłości prowadzonej przez producenta rolnego spółki (niezależnie od jej formy) nie ma również możliwości uzyskania zwrotu.

Proponowaną i zatwierdzoną przez posłów na posiedzeniu Sejmu nowelizacją ustawy w sprawie zwrotu akcyzy producentom rolnym zajmie się teraz Senat.

Previous article
Nowelizacja ustawy o podatku rolnym już podpisana
Next article
Odsetki ustawowe za zaległości podatkowe
About the author