Pit 37

PIT 2018, a alimenty

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Może on obciążać krewnych w linii prostej na przykład rodziców, dzieci , a ponadto rodzeństwo.

Zmiana w Trybunale Konstytucyjnym

Uzupełniając deklarację PIT 2012 nie bierzemy pod uwagę wpływów z alimentów. Niewątpliwie aby to osiągnąć musimy spełniać określone uwarunkowania. Niemniej jednak w ubiegłym roku doszło do nowelizacji ustawy, która miała na celu uszczegółowienie przepisów alimentacyjnych. Dnia 29.03.2012 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący niezwolnienia od podatku alimentów zasądzonych w ugodach sądowych. Zdaniem Trybunału brak zwolnienia od podatku alimentów zasądzonych w ugodach sądowych był sprzeczny z polską Konstytucją (K 27/08). Problem dotyczył art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b updof.  Według  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmodyfikowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ponadto o zmodyfikowaniu niektórych innych ustaw Trybunał uznał, że w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 polskiej Konstytucji. Artykuł ten prowadzi bowiem do dyskryminacji zobowiązań alimentacyjnych, których obowiązek wynika z ugody sądowej. Zadaniem przepisów podatkowych ma być wzmocnienie obowiązku alimentacyjnego, a nie zróżnicowanie osób otrzymujących alimenty, w zależności od tego czy ich podstawą jest wyrok czy ugoda sądowa. Po tej modyfikacji wypełniając PIT 2012 możemy już mieć gwarancję co ująć jako zysk.

Podstawy prawne

Przed zmianą

Zgodnie z Artykułem 21 ust. 1 pkt 127 lit. b updof w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588) wolne od podatku dochodowego są alimenty:

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, , a ponadto dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
na rzecz innych osób niż wymienione wyżej zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 złotych.

Po modyfikacji – stan obecny

Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 127 lit. b updof w obecnym brzmieniu wolne od podatku dochodowego są alimenty:

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, , a ponadto dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny albo rentę socjalną
na rzecz innych osób niż wymienione wyżej otrzymane na podstawie wyroku sądu albo ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 złotych.
Previous article
Podatek od umowy o dożywocie
Next article
PIT 2018 a cashbank
About the author