Pit 37

Podatek dochodowy w Holandii

Osoby pracujące legalnie w Holandii płacą podatek dochodowy (inkomstenbelasting). Wpływy z podatku dochodowego są głównym źródłem przychodów budżetów państw i choć nikt ich nie lubi, to niestety bez nich państwo nie mogłoby funkcjonować. Choć patrząc na system podatkowy w Niderlandii można się przestraszyć, widząc najwyższą stawkę podatku – 52%, to jednak prawo podatkowe jest tak skonstruowane, aby za bardzo nie obciążać obywateli. Występuje tutaj, podobnie jak w Polsce czy USA, system progresywny, a ponadto prawo podatkowe przewiduje szereg ulg i odliczeń, pozwalających na obniżenie podatku. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju wiatraków uzależniona jest od rodzaju uzyskiwanego dochodu i jego wysokości.

W Holandii wyróżnia się trzy rodzaje dochodów, które podlegają opodatkowaniu. Każdy z nich ma inną stawkę podatkową, która co roku może ulegać zmianie:

I kategoria (box 1) obejmuje głównie dochody z pracy, działalności gospodarczej i dochody z posiadanych nieruchomości,

II kategoria (box 2) to dochody z udziału w spółkach,

III kategoria (box 3) to dochody z oszczędności i inwestycji.

Dla Polaków pracujących w Holandii najistotniejsze znaczenie ma opodatkowanie dochodów z pracy, które należą do pierwszej kategorii. Dochody te obejmują wynagrodzenie uzyskane od pracodawcy oraz wszelkie świadczenia rzeczowe i pieniężne. Tak więc box 1 dotyczy dochodów „z pracy i mieszkania”, czyli m.in.: pensji (het belastbare loon), dochodów z przedsiębiorstwa, np. popularnych w  Holandii jednoosobowych firm (winst uit onderneming), dochodów z wynajmu własnego mieszkania osobom trzecim (inkomsten uit eigen woning), „dochodów” w postaci alimentów i zasiłków, a także dochodów, które osiąga się nie w ramach regularnego wynagrodzenia, ale jako tzw. freelancerzy (wolni strzelcy, działający na zasadzie umów o dzieło), czy dochodów np. z tytułu praw autorskich. Mówiąc prościej, box 1 dotyczy wszystkich standardowych dochodów, czerpanych z pracy – na etat, na umowę na czas określony, na umowę o dzieło czy zlecenie, a także dochodów czerpanych z wynajmu mieszkania czy otrzymywanych zasiłków (podlegających opodatkowaniu).

Holenderski pracodawca pobiera zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie emerytalno-rentowe (tzw. loonbelasting/premie volksverzekeringen lub loonheffing/premie volksverzekeringen), poczynając już od pierwszego wynagrodzenia pracownika. Następnie przekazuje je do lokalnego urzędu skarbowego (Belastingdienst). Zaliczki są odciągane według progresywnych stawek podatkowych, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższą stawką podatkową jest on obłożony. Dodatkowo istnieje rozróżnienie wiekowe: podatnicy w wieku do 65 lat płacą wyższe podatki niż seniorzy w wieku powyżej 65 lat. Wiąże się to z tym, że duża część kwoty potrącanej z podatku przeznaczona jest na ubezpieczenia społeczne w przypadku osób młodszych niż 65 lat. W przypadku osób starszych, które już całe życie ubezpieczenia takie opłacały, państwo  nie wymaga już tak wysokich opłat na ten cel.

W poniższej tabeli przedstawiono stawki podatku dochodowego (box 1) i ubezpieczenia rentowo -emerytalnego obowiązujące w 2012 roku (dane z oficjalnej strony rządowej http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/inkomstenbelasting/tarieven):

Próg

Dochód

Osoby do 65 roku życia

Osoby powyżej 65 roku życia

1

Do 18.945 euro

33,1%

15,2%

2

18.946 – 33.863 euro

41,95%

24,05%

3

33.864 – 56.491 euro

42%

42%

4

Od 56.492 euro

52%

52%

Progresja podatkowa polega na tym, że zarabiając do 18.945 euro rocznie, zapłaci się od tego 33,1% podatku. Od kwoty przewyższającej tę sumę zapłaci się 41,95% itd. Patrząc na pierwszy próg dochodzimy do wniosku, że fiskus teoretycznie zabiera prawie jedną trzecią zarobków. Jednak tylko teoretycznie, ponieważ jak wspomniano, holenderskie prawo przewiduje szereg ulg i odliczeń, które obniżają faktyczną wartość podatku.

Ponieważ ilość ulg i zasady ich odliczania to temat na oddzielny artykuł, skupmy się w tej chwili na możliwośći zwrot podatku z Holandii. Pracodawcy pobierając zaliczkę na podatek dochodowy, obliczają ją używając  danej stawki przy założeniu, że pracownik bedzie pracował na terenie Holandii przez cały rok i osiągał zbliżony dochód każdego miesiąca. W takich przypadkach kwota ta jest równa podatkowi, jaki jest należny Belastingdienst na koniec roku i najczęściej nie wymaga dopłaty podatku za strony pracownika.

Natomiast jeżeli pracownik nie był zatrudniony przez cały rok, ale tylko przez jego część lub jeśli jego miesięczne zarobki ulegały znacznym wahaniom, wtedy istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części, a czasami nawet całości odciągniętych zaliczek podatkowych. O zwrot podatku z Holandii można ubiegać się samodzielnie lub zlecić to specjalistycznej firmie, która profesjonalnie i szybko odzyska najwyższy możliwy zwrot. Należne pieniądze z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego można odzyskać za okres do 5 lat wstecz.

Previous article
Podatek od kopalin w Polsce
Next article
Ostatnia ulga za Internet w 2014 roku
About the author