Pit 37

Postulat oszczędności

Postulat ten nakazuje umożliwić wszystkim utalentowanym możliwość do nieograniczonych ścieżek dostępu do rozwoju swoich talentów bez brania pod uwagę jakichkolwiek różnić między danymi jednostkami jak na przykład różnice ekonomiczne, osobowe czy klasowe. Co pociąga za sobą skutki konieczności rozwijania całej aparatury rządowej i powołania instytucji, która ma czuwać nad autentyczną równością szans? Kontrolowałby jednak tylko te elementy określone mianem gry społecznej, autor nie widzi jednak powodu aby na kontrole elementów gry społecznej kłaść większy nacisk niż na inne elementy. Kolejnym systemem będącym interpretacją drugiej zasady jest system naturalnej arystokracji z założeniem otwartości dla wszystkich i kariery otwartej dla utalentowanych, uwzględniając jednak zasadę różnicy difference principles, jednak autor tej interpretacji nie poświęca wiele uwagi skupiając się na kolejnej czwartej interpretacji drugiego warunku zwanej systemem równości demokratycznej. Autentyczna, prawdziwa równość szans jest opisem w właściwy sposób ukazującym zasadę otwartości dla wszystkich, zasada różnicy jest natomiast najwłaściwszą interpretacją powszechnej korzyści, we wzorcowej sytuacji należy wziąć po uwagę sytuacje człowiek w najgorszej sytuacji życiowej i materialnej, zasada różnicy jest stosowana w taki sposób, że należy pozwolić na poprawienie sytuacji osób o najlepszej sytuacji tylko wtedy gdy to poniesie za sobą również poprawę sytuacji najniżej sytuowanych. Tutaj następuje ta dopuszczalność nierówności społecznych leczy takich tylko które dążą do tego i ich skutkiem jest polepszenie pozycji danej grupy przy jednoczesnej poprawie losu najniżej sytuowanych. Rawls podaje ekonomiczny przykład w którym odwołując się do społeczeństw, które pozwalają na własność prywatną, które pozwalają na funkcjonowanie prywatnych producentów, mówiąc że oczywisty jest fakt bogacenia się przedsiębiorców. Dopuszczalność dotyczy w tym przypadku lepszych życiowych perspektyw opisanej grupy jeżeli polepszanie ich sytuacji niesie za sobą poprawę warunków życia robotników niewykwalifikowanych, to nauka nierówność jest dopuszczalna i właściwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na założenia filozofa, odnosząc się do przykładowych społeczeństw zakłada pewne naturalne jego zdaniem im cechy. Zakłada, że pozycje danych osób, jednostek czy grup są stosunkowo do pozycji innych grup są powiązane łańcuchowo – chain connected. Zakłada, że zawsze polepszenie sytuacji jednej grupy jednostek powoduje korzystną zmianę drugiej grupy. Definicje połączenia łańcuchowego formułuje w taki sposób, że taka zmiana, która poprawia pozycje jakiejś grupy oraz grupy najwyżej sytuowanych jest zawsze korzystna dla wszystkich pozostałych grup. John Rawls formułując po raz drugi teorie nie zmienił zasady pierwszej, natomiast drugą zmodyfikował w ten sposób, że pewien rodzaj nierówności uważał za dopuszczalny jeżeli spełniają one wspomnianym wcześniej wielokrotnie warunek wspólnych wzrostów korzyści danej grupy z grupą najgorzej sytuowaną. Opracowując sformułowanie trzecie wszelkie zmiany zawierające się w tej części modyfikacji poglądów filozofa, należy wyjść od pojęcia wolności i jej priorytetów. Wolność, która może być ograniczona dla dobra wolności stanowi w pewnym sensie myśl przewodnią na tym etapie zmian w teorii Rawls’a, nie jest to jedynie stosowanie drugiej zasady przy założeniu, że została spełniona pierwsza. To właśnie w tej kwestii odnajdujemy pierwiastki leżące u podstaw tematu limitacji prawa, kontekstu umowy społecznej, a w szczególności założenia, że źródłem wolności są zakazy. Przykład stosowania nawet w rozwiniętych społeczeństwach przepisów prawa, które ingerują w kwestie sumienia. Regulacje, które mają zwiększyć zakres systemu wolności mogą mieć charakter represyjny jeśli tylko taki jest ich cel. Źródłem wolności jest w tym przypadku zakaz, to ta myśl zawarta w teorii Rawls’a jest najdobitniejszym dowodem przy uznaniu wolności za wtórną cechę w stosunku do wcześniej ustanowionego prawa o charakterze kontraktualistycznym przy próbie rozważania granic jego limitacji. Jednak tylko gdy powodem ograniczenia jest poszerzenie wolności, tworzenie ograniczającego prawa o zakazowym charakterze uzasadniając jego stanowienie teleologicznie. Celem zakazów jest uniemożliwianie zakazów. Nierówności w świetle teorii mogą istnieć, ale ich przyczyną powinny być zagwarantowanie szerszej wolności. Filozof wspomina również społeczeństwa nierozwinięte, posługując się metaforą dzieci daje inne uzasadnienie zakazów kierując się dobrem i wolnością. Umocnienie zakresu wolności i rozszerzenie jej katalogu jest jednak podstawowym uzasadnieniem do formułowania usprawiedliwień dla rodzaju prawnych ograniczeń.
Pojawienie się rozważań na temat relacji zasad do kryterium ekonomicznego uważa się w pewnym stopniu za uzasadnione. Stawianie pytanie o niestosowanie drugiej zasady poprzez kierowanie się rodzajem podsumowania korzyści, a w szczególności korzyści ekonomicznych jest uzasadnione. Jednak wartość ekonomiczna, a szczególnie jej uzyskanie nie wyczerpuje przecież definicji pełniejszego stosowania drugiej zasady. Przecież to respektowanie zasady drugiej w zamyśle autora ma być jedyną możliwą z podstaw do wyjątków w jej zastosowaniu. Trzecie sformułowanie dotyka tej tematyki w części nazwanej „zasadą oszczędności”, nie została ona jednak przez Rawls’a w pełni opisana co nie daje nam możliwości ustosunkowania się do jej treści, zdaniem filozofa ze względu na barierę braków w aspekcie nauk o moralności. Nie sposób nie odnieść się do obecnych zjawisk i sytuacji gospodarczo-społecznych w kontekście rzeczywistych decyzji porównywanych do założeń Rawls’a. Znajdujące się za zasłoną niewiedzy rodzaje rozwoju przemysłowo-gospodarczego danego społeczeństwa wprowadza się jedno założenie, społeczeństwo musi oszczędzać, oszczędności te mają jeden cel jest nim dobro. Dobro to wynika z zabezpieczenia przyszłych generacji i pokoleń, poprzez utrzymywanie wszędzie takiego samego poziomu oszczędzania realizuje się zadanie. Zadaniem jest zapewnie stałości instytucji, poziomu życia członków społeczeństwa i gwarancji stosowania się do zasad sprawiedliwości. Ujęcie filozofa pokazuje społeczeństwo jako wspólną działalność gospodarczą zachowującą procesy ekonomiczne, nastawioną na zysk, rozwój, trwającą dla przyszłych pokoleń firmę z stuprocentowym kapitałem wspólnotowym. Wewnętrzne zasady dla takiej „firmy -społeczeństwa” muszą zakładać oszczędności rozumiane jako zabezpieczanie części korzyści, kawałków zysku. Są to oszczędności celowe, w świetle teorii mają służyć spełnieniu zasady, że nowe pokolenie powinno dostać cząstkę dóbr materialnych od poprzedzającego je pokolenia, a ono same musi powielić ten model i oszczędzając zabezpieczyć byt kolejnych. Z punktu widzenia zasady różnicy nie sposób zauważyć, że zasada oszczędzania stanowi dla niej rodzaj ograniczenia celowego. Poprawianie poziomu życia najbiedniejszych według Rawls’a, ma występować jednak przy spełnieniu zasady gromadzenia części korzyści w formie opisywanych oszczędności.

Previous article
Pomiędzy leasingiem, a kredytem
Next article
Powszechność prawa
About the author