Pit 37

Rozliczenie niepełnoletnich dzieci w picie 37

Rodzice mają obowiązek rozliczenia w własnym zeznaniu podatkowym, niektórych dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, zarówno własne jak i przysposobione. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowym do dochodów dziecka, które musi uwzględniać deklaracja PIT 2013, składana w urzędzie skarbowym przez rodzica, zalicza się:

  • renty,
  • dochody z najmu,
  • dochody z praw majątkowych i praw pokrewnych,
  • dochody o charakterze kapitałowym (np. ze sprzedaży papierów wartościowych),
  • dochody z innych źródeł, dla których przepisy nie wskazują innego sposobu rozliczenia.

Obowiązek doliczenia powyższych dochodów jest niezależny od ich wysokości.

Jeżeli niepełnoletnie dziecko osiągało w trakcie roku podatkowego dochody z:

  • pracy własnej (na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę),
  • stypendiów,
  • rzeczy oddanych mu do swobodnego użytku,

trzeba będzie złożyć oddzielny PIT 37 formularz na imię i nazwisko dziecka, w którym zostaną wykazane jego dochody. Ponieważ osoba niepełnoletnia nie posiada pełnej zdolność do czynności prawnych, składane zeznanie roczne powinno zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Tak długo jak dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub nie wstąpiło w związek małżeński, wysokość uzyskiwanego przez nie dochodu, nie ma wpływu na możliwość skorzystania przez rodziców z ulgi prorodzinnej. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy dziecko ma więcej niż 18 ale mniej niż 25 lat oraz kontynuuje naukę na uczelni wyższej. W tym przypadku, zgodnie z przepisami, rodzice nadal mogą korzystać z ulgi na dziecko, mimo że składa ono własny PIT-37 za 2013 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli roczny dochód dziecka, niezależnie od źródła, przekracza 3091 zł (kwotę wolną od podatku) odliczenie ulgi prorodzinnej nie będzie możliwe.

Previous article
Schody żeliwne
Next article
Różne urzędy skarbowe małżonków – gdzie złożyć wspólny PIT 2018?
About the author