Pit 37

Ulga na dzieci w roku 2012

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na dzieci, muszą spełnić określone przepisami warunki. Owa ulg obowiązuje na każde małoletnie dziecko oaz na dzieci pełnoletnie, osoba sprawująca opiekę pełni funkcję:

– opiekuna prawnego,
– rodziny zastępczej,
– sprawuje władzę rodzicielską.

W przypadku opiekuna prawnego oraz rodziny zastępczej odliczenie możliwe jest jedynie wtedy, gdy taka osoba zapewniła dziecku (dzieciom) miejsce zamieszkania.

Warunki odliczenia

Ulga na dzieci obowiązuje, gdy dziecko:
– nie przekroczyło 25 lat i pobiera nauki w szkole – prawo do ulgi w tym przypadku obowiązuje, jeżeli dziecko w ciągu roku nie przekroczyło dochodu w wysokości 3089 zł (nie są uwzględniane dochody dziecka, które nie wymagają opodatkowania);
– na stwierdzoną niepełnosprawność i pobiera rentę socjalną oraz zasiłek pielęgnacyjny.

Dziecko i opiekun a formy opodatkowania

Odliczenie na dziecko nie jest możliwe, jeżeli dziecko wykonuje działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ryczałtu lub podatku liniowego. Osoby sprawujące opiekę nie mogą również korzystać z opodatkowania na tych zasadach.

Z ulgi na dzieci skorzystać mogą natomiast osoby samotnie wychowujące dziecko (dzieci), konkubentom natomiast takie prawo nie przysługuje.

Previous article
System e-Deklaracje – status dokumentów
Next article
Umowa o dzieło
About the author