Pit 37

Umowa o dzieło z serwisantem

Bez względu na to czy dana osoba jest zatrudniona w firmie na stałe, czy też nie prowadzi działalności gospodarczej może świadczyć usługi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Uzyskany z nich dochód jest klasyfikowany jako źródło działalności wykonywanej osobiście. Jednakże w takiej sytuacji mogą być rozliczane przez zleceniodawcę, który odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponadto jest płatnikiem podatków.

Najbardziej komfortową jest dla zleceniodawcy zawarta umowa o dzieło z serwisantem, gdyż nie jest on zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie, a jedynie wypłacania wynagrodzenia. W ramach wykonywanego zlecenia wykonawca powinien wykonać dzieło zgodnie z terminem oraz wskazanym sposobem. Jeżeli nie wywiąże się w sposób zadawalający, wtedy zleceniodawca ma prawo żądać od pracownika zmiany sposobu wykonywanego i wyznaczyć kolejny termin w umowie. Po jego upływie może odstąpić od umowy o dzieło z serwisantem lub powierzyć wykonanie dzieła innej osobie jednakże na koszt zleceniobiorcy.

Tak więc, celemumowy o dzieło z serwisantem jest doprowadzenie do ostatecznego indywidualnego rezultatu. W odróżnieniu umowa zlecenie kładzie nacisk w przeprowadzeniu działań, które pomogą osiągnąć ostateczny wynik. Zaletą jaką posiada umowa o dzieło jest przede wszystkim to, że pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania urlopów, świadczeń w postaci odpraw, ani też zasiłków. Z tych względów coraz większa liczba pracodawców decyduje się na podpisanie umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia, czy też umowy o pracę.

Previous article
Ubezpieczenia społeczne, a umowa o dzieło
Next article
Umowy na rynku pracy
About the author