Pit 37

Umowa o dzieło

umowa o dziełoUmowa o dzieło jest uregulowana art. 627-646 Kodeksu Cywilnego, w myśl których warunkiem jej zaistnienia musi być doprecyzowanie dzieła, jakie ma wykonać przyjmujący zlecenie. W myśl tej umowy powstaje relacja pomiędzy przyjmującym zamówienie a zamawiającym, w której to pierwsza ze stron zobowiązuje się do wykonania wyznaczonego dzieła, natomiast druga ze stron do wypłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło ma charakter odpłatny, zobowiązuje obie strony do przestrzegania jej warunków (jest wzajemna) oraz jest konsensualna (obie ze stron składają zgodne oświadczenie woli).

Stronami zawieranej umowy o dzieło mogą być osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też podmioty prawa handlowego.

Niezbędnymi elementami umowy o dzieło, które zostały wskazane w Kodeksie Cywilnym, to:

dane personalne stron umowy,
PESEL, NIP,
określenie przedmiotu umowy, sposobu wykonania dzieła oraz jego terminu,
wysokość wynagrodzenia (netto, brutto oraz kwoty należnego podatku dochodowego) lub określenie sposobu jego ustalania; wynagrodzenie jest ustalane na podstawie planowanych prac i kosztów przewidywanych (tzw. wynagrodzenie kosztorysowe).

W trakcie trwania umowy o dzieło może dojść do zmian w ustalanym przez obie strony dokumencie.

Negocjacje wysokości wynagrodzenia w umowie o dzieło
Negocjacje wysokości wynagrodzenia nie są możliwe w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Przyjmujący w umowie o dzieło może ubiegać się o wyższe wynagrodzenie, jeżeli prace wykonane przez niego przekraczają zakres nakreślony przez zamawiającego (nie są uwzględnione w kosztorysie i mają charakter dodatkowy). Dotyczy to przypadku, gdy umowę sporządzi zamawiający usługę.

Jeżeli zestawienie kosztów i prac sporządzi przyjmujący zlecenie, wówczas możliwe jest uzyskanie wyższego wynagrodzenia tylko wtedy, gdy wykaże on (pomimo usilnych prób) konieczność wykonania dodatkowych prac nieuwzględnionych w umowie.

W umowie o dzieło nie ma dolnych limitów wynagrodzenia.

Umowa o dzieło a podatek
Pobierana jest zaliczka na 19-procentowy podatek dochodowy. Czytaj również o umowa o dzieło a VAT.

Umowa o dzieło a ZUS i składki na ubezpieczenie społeczne
W umowie o dzieło nie są uwzględnione kwestie takie jak ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Umowa o dzieło – rachunek
Rachunek do umowy o dzieło jest dokumentem księgowym, którego sporządzeniem zajmuje się przyjmujący zlecenie. Wykazuje on kwotę należnego przychodu z tytułu wykonanych prac, natomiast zamawiający usługę wykazuje rachunkiem potwierdzenie poniesienia kosztów.

Rachunek o dzieło nie jest potwierdzeniem zapłaty za wykonaną usługę, stanowi on informację o istnieniu zobowiązania finansowego wobec przyjmującego. Sam rachunek wystawiany jest wyłącznie na żądanie nabywcy określonego w umowie dzieła, które może powstać przed rozpoczęciem prac, w ich trakcie lub też po ich wykonaniu. Gdy owe żądanie nastąpi, rachunek należy wystawić w terminie do 7 dni od zakończenia dzieła, ale nie później niż 3 miesiące od dnia wykonania określonej w umowie usługi albo wydania jej przedmiotu.

Po przygotowaniu rachunku warto postarać się o jego akceptację podpisem przez zamawiającego zlecenie.

W treści wystawianego rachunku w przypadku umowy o dzieło powinny zostać zawarte następujące informacje:

dane personalne stron umowy,
data wystawienia oraz numer rachunku (zachowaj chronologię oraz kolejność rachunków),
rodzaj oraz ilość dzieł,
ogólna suma należności (wyrażona liczbowo oraz słownie).

Umowa o dzieło – wzór
Umowę o dzieło możemy sporządzić sami lub też skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w Internecie. Przykładowy druk można pobrać tutaj:

Previous article
Ulga na dzieci w roku 2012
Next article
Ulga na Internet a nowe przepisy dotyczące odliczenia
About the author