Pit 37

Ustawa abolicyjna ZUS od 15 stycznia 2013

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które pomiędzy okresem 1 stycznia 1999 roku a 28 lutym 2009 roku nie uiściły należnych składek ZUS, będą mogły ubiegać się o ich umorzenie na podstawie złożonego wniosku. Szacuje się, że abolicja składek ZUS obowiązująca już od 15 stycznia 2013 roku, dotyczyć będzie 500 tysięcy przedsiębiorców. Wniosek mogą również składać Ci przedsiębiorcy, którzy celowo unikali płacenia składek ZUS.

Termin złożenia wniosku wynosi 24 miesiące od dnia wejścia ustawy abolicyjnej w życie lub 12 miesięcy od uprawomocnienia się wydanej przez ZUS decyzji o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia składek na ubezpieczenie społeczne (między 1 stycznia 1999 a 28 lutego 2009), przeniesienie odpowiedzialności na spadkobiercę albo też inną osobę trzecią. Maksymalny termin nie może jednak przekroczyć 24 miesięcy.

Ustawa abolicyjna to możliwość umorzenia zaległych składek ZUS na Fundusz Pracy, na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Abolicja będzie dotyczyć takich przedsiębiorców, którzy m.in.

    • zawiesili swoją działalność i wyrejestrowali się z możliwości ubezpieczenia w ZUS,

 

    • podlegali obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego pomiędzy 1 stycznia 1999 a 28 lutym 2009 roku, a nie dokonali zapłaty składek,

 

    • posiadali umowę o pracę nakładczą oraz prowadzili działalność gospodarczą,

 

    Z abolicji będą mogły również skorzystać osoby będące spadkobiercami i tymi, wobec których wydany został przez ZUS tytuł przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania płatnika wobec niezapłaconych zaległych składek.

Powodem wprowadzonej abolicji ZUS był brak przejrzystości w przepisach, które do pewnego momentu (przy aprobacie zUS) zezwalały na zawieszanie działalności gospodarczej z jednoczesnym zawieszaniem płacenia składek. ZUS uznawał wybór tytułu ubezpieczenia za legalny, przez co przy dodatkowej umowie o pracę przedsiębiorcy nie płacili składek, a ZUS wydawał zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za ubezpieczenie. Z tych postanowień ZUS po pewnym czasie się wycofał i naliczał przedsiębiorcom zaległe składki.

Ustawa ma również dziury …

Niestety ustawa może być krzywdząca dla osób, które terminowo regulowały opłaty za składki. Niestety nie będą mogły one wnioskować o zwrot uiszczonych przez nie składek.

Gotowe wnioski do złożenia można pobrać ze strony www.zus.pl.

Previous article
Ulga na Internet a nowe przepisy dotyczące odliczenia
Next article
Taksa notarialna w 2013 roku
About the author