Pit 37

W którym urzędzie skarbowym należy złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnicy często mają problem z wyborem urzędu, w którym złożą zeznanie roczne 2017. Dawniej istniał obowiązek rozliczania się w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania, jednak kilka lat temu przepisy uległy zmianie i obecnie podatnicy powinni składać deklaracje podatkowe w urzędzie odpowiednim dla miejsca, w którym mieszkali 31 grudnia 2013 roku. Jeżeli do zmiany miejsca zamieszkania doszło po zakończeniu 2013 r., ale przed złożeniem zeznania, podatnik powinien rozliczyć się w urzędzie właściwym dla miejsca, w którym mieszkał w 2013 r.

Za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce, w którym podatnik posiada swoje centrum interesów osobistych i/lub biznesowych. W przypadku mieszkania w kilku różnych miejscach, za miejsce zamieszkania właściwe dla celów podatkowych należy uznać to, z którym dana osoba ma największy związek. Warto podkreślić, że nie ma wymogu, aby miejsce zamieszkania było takie samo jak miejsce zameldowania.

Małżonkowie, którzy mieszkają w różnych miejscach i chcą wypełnić wspólny pit 2017, powinni złożyć deklarację w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z nich. Nie ma obowiązku informowania drugiego z urzędów o tym, że rozliczenie zostało dostarczone do innego urzędu, jednak przekazanie takiej informacji z pewnością znacznie ułatwi pracę urzędnikom.

Osoby, które w trakcie 2013 r. wyprowadziły się za granicę powinny dostarczyć rozliczenie pit 2017 do urzędu, pod który podlega ich ostatnie miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast podatnicy, którzy w ogóle nie mieszkali w Polsce w 2013 r., ale mimo to uzyskali dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na jej terenie, powinni złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zagranicznych.

Previous article
Instalacje
Next article
Wpływ rezydencji podatkowej na rozliczenie PIT 2018
About the author