Pit 37

Kryteria otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kryteria otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jak wynika wprost z większości regulaminów które znajdziemy na stronach internetowych Urzędów Pracy na terenie całego kraju typowa procedura przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej polega na ocenie wniosku który jest składany przez potencjalnego beneficjenta w Urzędzie Pracy (osobiście lub przy pomocy poczty czy też kuriera). Każdy wniosek jest punktowany i na podstawie listy rankingowej Urząd Pracy w imieniu wojewody przyznaje beneficjentom jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwszym podstawowym kryterium które musi spełnić potencjalny beneficjent pomocy de minimis jest spełnienie przez wnioskującego wszelkich wymagań określonych w artykułach ustawy o promocji o zatrudnienia. Wszystkie podstawowe warunki są umieszczone również w regulaminie przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej którego autorem jest każdy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zarejestrowanej w danym urzędzie pracy. Sama zasada oceniania , a właściwie to na czym polega ocena formalna oraz ocena merytoryczna wniosku , została już wcześniej omówiona , tak więc nie będziemy się zbytnio na tym skupiać. Przypomnijmy jednak , że w zdecydowanej większości urzędów pracy mamy do czynienia z dwustopniową oceną naszego wniosku , a więc oceną formalną i oceną merytoryczną wniosku.

Previous article
Lublin – nowowybudowane mieszkania Cztery kąty – Fachowiec
Next article
Kryteria formalne i merytoryczne – staramy się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
About the author