Pit 37

Od kogo otrzymamy PIT-11?

Formularz PIT-11 zawiera informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT-11 otrzymają wszyscy podatnicy, którzy w trakcie danego roku podatkowego uzyskiwali przychody za pośrednictwem płatnika. Płatnikiem jest podmiot odpowiedzialny za ustalenie, pobór i terminowe opłacenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ze względu na to, że każdy płatnik wystawia oddzielny PIT-11, osoba, która osiągnęła przychody z kilku źródeł, otrzyma kilka formularzy PIT-11. Rozliczenie roczne 2017 trzeba wypełnić uwzględniając wszystkie posiadane druki PIT-11. Przed wpisaniem kwot do deklaracji podatkowej poszczególne wartości, wykazane w PITach otrzymanych od płatników, należy ze sobą zsumować. W związku z tym, że wszystkie dochody uzyskane za pośrednictwem płatnika są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%, trzeba wykazać je w formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcję płatnika mogą pełnić m.in. następujące podmioty:

  • zakłady pracy (w przypadku przychodów ze stosunku pracy, służbowego stosunku pracy lub pracy nakładczej),

  • zleceniodawcy (w przypadku przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych – o dzieło i zlecenia),

  • osoby prawne,

  • organy emerytalno-rentowe,

  • nabywające prawa autorskie,

  • uczelnie i inne placówki naukowe,

  • spółdzielnie prowadzące produkcję rolną.

Podatnik powinien otrzymać PIT-11 za 2017 rok do 2 marca 2017 r. Terminowe dostarczenie formularza jest obowiązkiem płatnika, jednak brak PIT-11 nie zwalnia podatnika z konieczności terminowego rozliczenia się z fiskusem.

Zarówno PIT-36 jak i PIT-37 można wysłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Osoby chcące rozliczyć się przez Internet, mogą zrobić to w PITy 2017 program, będącym darmową aplikacją komputerową służącą do wypełniania deklaracji podatkowych.

Previous article
Od jakich stypendiów nie trzeba odprowadzać podatku?
Next article
Opodatkowanie dochodów z działalności wykonywanej osobiście
About the author