Pit 37

Opodatkowanie dochodów z działalności wykonywanej osobiście

Działalność wykonywana osobiście różni się od działalności gospodarczej, gdyż realizowana jest na podstawie umów i, w przeciwieństwie do działalności gospodarczej, nie musi być nigdzie rejestrowana. Nie oznacza to jednak, że osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście nie muszą składać PIT 2017. Wszystkie przychody uzyskane w ten sposób są obciążone podatkiem dochodowym i podatnik ma obowiązek uwzględnić je wypełniając deklaracje PIT za 2017.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się:

  1. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej lub publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, a także przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

  2. przychody z działalności osób duchownych, osiągane z innego tytułu niż stosunek pracy,

  3. przychody z działalności polskich arbitrów, którzy uczestniczą w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

  4. przychody uzyskiwane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z uwzględnieniem odszkodowania za utracony zarobek,

  5. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

  6. przychody uzyskiwane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

  7. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

  8. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

W przeciwieństwie do działalności gospodarczej, podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście nie mogą wybrać sposobu opodatkowania. Osiągnięte przez nich przychody są obciążone podatkiem progresywnym, którego wysokość jest ustalana zgodnie z poniższą skalą.

Wysokość dochodu

Stawka podatku

do 85 528 zł rocznie

18% minus 556,02 zł

(556,02 zł jest kwotą zmniejszającą podatek wynikającą z istnienia tzw. kwoty wolnej od podatku)

powyżej 85 528 zł rocznie

14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

W związku z tym, że podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, w PIT-37 lub PIT-36 można umniejszyć uzyskany przychód o poniesione koszty.

Problem z opodatkowaniem przychodów, wymienionych w ustawie jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, powstawał w momencie, gdy podatnik w tym samym czasie prowadził działalność, która spełniała przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie jej jako działalność gospodarcza. Z jednej strony takie przychody należało opodatkować na zasadach ogólnych, a z drugiej, gdyby zostały one rozliczone w ramach działalności gospodarczej, podatnik mógłby wybrać preferencyjny sposób opodatkowania (np. podatek liniowy).

Interpretacja ogólna, która została wydana przez Ministra Finansów 22 maja 2017 r. rozwiewa wszelkie wątpliwości. Zgodnie z interpretacją podatnik, który uzyskiwał przychody z tytułów wymienionych wcześniej w punktach 1-7, ma prawo do zakwalifikowania tych przychodów, jako przychody z działalności gospodarczej, ale tylko wtedy, gdy zostały one osiągnięte w ramach tej działalności. Natomiast w pozostałych przypadkach powinien wypełnić rozliczenie roczne 2017 w sposób przewidziany dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji, do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego warto wykorzystać darmowy program do pitów 2017, który umożliwi szybkie i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem.

Previous article
Od kogo otrzymamy PIT-11?
Next article
Najważniejsze formalności przy zakładaniu firmy
About the author