Pit 37

Dziś mija kolejny termin zapłaty podatku, czyli kto musi …

W dniu dzisiejszym (tj. 21 maja 2012 roku) mija ostateczny termin wpłaty właściwemu urzędowi skarbowemu:

– zaliczki od osób rozliczających się na zasadach podatku dochodowego od osób prawnych;

– kwoty ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów;

– zryczałtowanego pobranego podatku dochodowego (art. 41 ust. 4-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

– podatku dochodowego od osoby będącej podatnikiem, która osiąga dochód ze stosunku pracy wykonywanej za granicą, z emerytury lub renty z zagranicy albo też z działalności wykonywanej osobiście, czyli dochodów osiąganych bez pośrednictwa płatnika;

– kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, które zostały wypłacone w poprzednim miesiącu;

– podatku dochodowego od osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i są opodatkowane jednolitą stawką liniową w wysokości 19%;

– podatku dochodowego od osób fizycznych, które osiągają swój dochód z działalności gospodarczej oraz z tytułu umowy najmu i dzierżawy.

Dziś mija kolejny termin zapłaty podatku, czyli kto musi …
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Formularz IFT-1 / IFT-1R
Next article
Czynny żal
About the author