Pit 37

Formularz IFT-1 / IFT-1R

IFT-1RIFT-1R to informacja, do sporządzenia której na koniec roku podatkowego obowiązani są przedsiębiorcy wypłacający należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym obcokrajowcom. Informację IFT-1 sporządza się zaś na żądanie podatnika.

Jakie dochody?

Do złożenia informacji IFT-1 i IFT-1R są wiec zobowiązani przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawodawca przyznał zdolność prawną prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której pobierają zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu należności osób, które objęte są ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Dotyczy to więc zazwyczaj następujących kategorii przychodów:

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
przychodów z odsetek,
przychodów z tytułu dywidendy.

Sporządzanie formularza IFT-1 lub IFT-1R

W celu złożenia w/w informacji wypełnia się stosowny formularz – IFT-1 bądź IFT-1R. Formularz IFT-1R powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach, jedną kopie składa się bowiem do urzędu, druga zaś powinna zostać w dokumentach danego przedsiębiorcy.

Formularz IFT-1R składa się w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Formularz ITF-1 należy z kolei złożyć w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Złożenie formularza IFT-1 nie zwalnia z obowiązku złożenia informacji rocznej. Warto pamiętać, że właściwość urzędu skarbowego dla osób nie mających miejsca zamieszkania Polsce ustala się inaczej niż obywateli Polski, tj. na podstawie miejsca pobytu.

Previous article
Dłuższy urlop ojcowski, czyli zmiany w Kodeksie Pracy
Next article
Dziś mija kolejny termin zapłaty podatku, czyli kto musi …
About the author