Pit 37

Zadania i odpowiadające im struktury rachunku sprawozdawczego kosztów

Zadania sprawozdawczego rachunku kosztów:

– Określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione w okresie objętym sprawozdaniem. Odpowiedź daje układ rodzajowy kosztów – struktura rodzajowa kosztów.

Rachunek kosztów według rodzaju.

Pozwala na przeprowadzenie porównania strumienia kosztów i strumienia przychodów w danym okresie oraz sporządzenia rachunku wyników w oparciu o całkowite koszty okresu. Struktura kosztów tworzona jest przez rachunek kosztów rodzajowych. Obejmuje regulacje prawne rachunkowości i jest ona strukturą powszechnie stosowaną w podmiotach gospodarczych – wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

W strukturze rodzajowej kosztów wyróżnia się następujące pozycję kosztów działalności operacyjnej:

– amortyzacja;
– zużycie materiałów i energii,
– usługi obce;
– podatki i opłaty;
– wynagrodzenia;
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia;
– pozostałe koszty rodzajowe.

– Powiązanie kosztów z określonym procesem i jego efektem (przyporządkowanie do produkcji, zaopatrzenia) i z komórkami produkcyjnymi, w których powstały, a zatem określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione w każdej jednostce organizacyjnej. Układ stanowiskowy grupuje według podmiotów i stanowisk. Jest to struktura podmiotowa kosztów.

– Ustalenie kosztów przypadających na jednostki wyrobów gotowych i niezakończonych. Jest to układ kalkulacyjny – struktura przedmiotowa kosztów.

Zadania i odpowiadające im struktury rachunku sprawozdawczego kosztów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wygrana a podatek
Next article
Wystawianie faktur online
About the author