Pit 37

Jakie stypendia są zwolnione z podatku dochodowego PIT37?

Wiele osób błędnie interpretuje przepisy podatkowe dotyczące opodatkowania stypendiów i uważa, że nie trzeba od nich odprowadzać podatku. Niestety nie wszystkie stypendia podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego dlatego, aby nie popełnić błędu podczas wypełniania zeznania PIT 37, należy sprawdzić, czy otrzymanie przez nas stypendium powoduje powstanie obowiązku podatkowego czy też nie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczność opłacenia podatku nie występuje w przypadku stypendiów:

 • wypłacanych w oparciu o przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki,
 • doktoranckich wypłacanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • naukowych i za wyniki w nauce, wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, organizacje społeczne itp., pod warunkiem, że ich wypłata została zatwierdzona przez:
  • ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • wypłacanych w oparciu o przepisy ustawy o zasadach finansowania nauki (m.in. stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców),
  • doktoranckich, wypłacanych w celu realizacji badań oraz projektów niezbędnych do napisania pracy doktorskiej i związanych z tematyką pracy doktorskiej,
  • socjalnych, wypłacanych w oparciu o przepisy:
   • ustawy o systemie oświaty,
   • ustawy o szkolnictwie wyższym,
   • wypłacanych uczniom i studentom przez organy jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że wysokość stypendiów oraz zasady ich przyznawania zostały określone w uchwale tego organu.

Wszystkie stypendia, które zostały przyznane studentom i uczniom w oparciu o wskazane powyżej przepisy, są zwolnione z podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości. Oznacza to, że osoba otrzymująca stypendium, która nie osiągnęła innych dochodów podlegających opodatkowaniu, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym pit 37 formularz.

Zwolnieniem objęte są także stypendia wypłacane przez organizacje pozarządowe, jednak w tym przypadku sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Uczniowie i studenci nie muszą uwzględniać w PIT-37 za 2013 rok stypendiów otrzymanych od organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem, że:

 • organizacja spełnia wymagania, które zostały określone w ustawie o działalności publicznej i wolontariacie:
  • jest organizacją non profit,
  • realizuje tylko i wyłącznie cele statutowe,
  • stypendium jest wypłacane na podstawie regulaminu organizacji (zatwierdzonego przez jej organy statutowe), który określa wysokość oraz warunki jakie muszą zostać spełnione, aby stypendium zostało przyznane,
  • regulamin organizacji pożytku publicznego musi być dostępny publicznie, tak żeby każda zainteresowana osoba miała do niego dostęp.

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku stypendiów wypłacanych przez OPP istnieje limit kwotowy w ramach, którego możliwe jest zwolnienie z podatku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od stypendiów, których wysokość nie jest wyższa niż 3 800 zł rocznie. Warto wspomnieć, że nie istnieje już limit miesięczny i każde stypendium jest rozliczane w stosunku rocznym. W związku z tym, w celu ustalenia czy stypendium podlega opodatkowaniu, należy dodać do siebie wszystkie wypłaty otrzymane w trakcie danego roku. Gdy wypłacona kwota jest wyższa od limitu, konieczne jest odprowadzanie podatku. W takiej sytuacji zeznanie można wypełnić w PITy za 2013 program do pobrania.

Żeby nie mieć problemów z rozliczeniem stypendiów otrzymanych od organizacji pozarządowych, przyjrzyjmy się następującym przykładom:

1)      uczeń/student otrzymuje stypendium przez 10 miesięcy, a jego wysokość wynosi 400 zł miesięcznie:

Zgodnie z powyższymi informacjami, roczna wysokość wypłaconego stypendium wynosi:

400 x 10 = 4 000 zł

W związku z tym przekroczony został limit 3 800 zł i konieczne będzie opłacenie podatku dochodowego. Podatek nie jest naliczany od pełnej kwoty stypendium a jedynie od nadwyżki ponad obowiązujący limit. Zatem wypełniając zeznanie PIT37, należy uwzględnić jedynie 4 000 – 3 800 = 200 zł.

2)      uczeń/student otrzymuje stypendium przez 12 miesięcy, a jego wysokość wynosi 300 zł miesięcznie:

Zgodnie z powyższymi informacjami, roczna wysokość wypłaconego stypendium wynosi:

300 x 12 = 3 600 zł

Limit nie został przekroczony, w związku z tym całe stypendium jest zwolnione z podatku.

Ewentualny podatek od stypendiów jest naliczany na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą 18 i 32%). W formularzu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37) stypendia zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i mogą zostać umniejszone o 20% koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli stypendia, które otrzymaliśmy nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym lub ich kwota przewyższa wskazany powyżej limit, powinniśmy do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne. Aby nie popełnić w nim błędów oraz rozliczyć się z fiskusem szybko i bezstresowo, możemy pobrać z Internetu darmowy program do pit37 2013. Dzięki tej profesjonalnej aplikacji komputerowej, już nigdy nie będziemy musieli się martwić o poprawne wypełnienie deklaracji podatkowej. Program został skonstruowany w taki sposób, aby jego obsługa miała miejsce w sposób intuicyjny. W związku z tym z rozliczeniem za pomocą programu poradzi sobie każdy podatnik.

Jakie stypendia są zwolnione z podatku dochodowego PIT37?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak wybrać kredyt gotówkowy?
Next article
Kiedy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć wspólny PIT 2018
About the author